FANDOM


Shinaku
Shinaku tira na sun chu Nin. Ya nuro Nin bo anin 224,7.

Senka na ya cheva shina yanyo jovan kuchi na tira tayo.

Musko na Shinaku le apon don shi 92 tato tunti ana Yula ai lon tio chu tira yulashi yo bo luninyo.

Bo ya lo, zeto na sheshando ya monkoi mun isham wi tunti Shamio 450.

Edit

1. Shinaku tira na 2 chu Nin. Ya nuro Nin bo anin 225.

2. Senka na ya cheva shina yanyo jovan kuchi na tira tayo.

3. Musko na Shinaku le apon don shi 92 tato tunti ana Yula ai lon tio chu tira yulashi yo bo luninyo.

4. Bo ya lo, zeto na sheshando ya monkoi mun isham wi tunti Shamio 450.