FANDOM


Joman

Joman anyo na jom be yunga nudora lai.

Ya faulu Vayan la Nino.

Ya weron punan 11 yanyo le uyu 529.000.000 faushi.

-- chu doranyo na Yula.

1 - Kanadan
2 - Ronan na Joman
3 - Mehikan
4 - Belizan
5 - Guatemalan
6 - Ondurasan
7 - Salabadoran
8 - Nikaraguan
9 - Kostarikan
10 - Panaman
11 - Kalalitan 
  


Sinan sisang na Joman Karibianyo. Ya weron solan wisale la Finso Karibi ai akwa yo chu yanyo le janjanyo chusi.

Karibianyo
1 - Kuban
2 - Bahaman
3 - Jamekan
4 - Aitian
5 - Lenkiman na Dominikan
6 - Antiguan ai Barabudan
7 - Dominikan
8 - Barabedosan
9 - Tirinidadan ai Tobegoan
10 - Gerenadan
11 - Sen-Vinsentan ai Gerenadinan